Selector idioma
ÉS LEGAL SUBARRENDAR HABITACIONS?

ÉS LEGAL SUBARRENDAR HABITACIONS?

4 anys arxivat 0 1799

Degut a la crisis econòmica en la que estem immersos des dels últims anys, cada vegada més arrendataris decideixen llogar, al seu torn, una habitació del pis que ocupen. Aquest subarrendament pot generar certs dubtes ja que no està regulat de forma tan específica i amplia a la Llei, com sí que advocatss-lloguersho està l’arrendament d’un habitatge en la seva totalitat.

En primer lloc, és imprescindible que el subarrendador compti amb l’autorització escrita del propietari ja que si es subarrenda una habitació sense aquest consentiment, el propietari pot rescindir el contracte. Així mateix, el propietari també pot demanar una contraprestació per aquest subarrendament. Així doncs, abans de subarrendar una habitació, hi ha d’haver un pacte sobre els termes d’aquest subarrendament entre l’arrendador i l’arrendatari.

Una vegada es decideix subarrendar una habitació, és molt recomanable que existeixi un contracte per escrit, en el qual s’estableixi explícitament el període de vigència del subarrendament, que en cap cas pot ser per un període superior al que resti de vigència del contracte d’arrendament. També s’ha d’incloure en el contracte la fiança pactada, si és el cas, ja que aquesta pot ser de la quantitat lliurement convinguda per les parts o fins i tot, no donar-se. És igualment aconsellable que es contempli en el contracte l’habitació objecte del lloguer i quines són les prestacions a què té dret el subarrendatari (així com dret a utilitzar les zones comunes, l’internet, etc). Pel què fa referència al preu, aquest serà el lliurement pactat entre el subarrendador i el subarrendatari sense que pugui ser superior, en cap cas, al preu total del lloguer de l’habitatge. En aquest punt s’ha de matissar que si l’arrendatari decideix subarrendar més d’una habitació, el preu total que percep pel conjunt d’habitacions subarrendades no pot superar el preu del lloguer pactat amb el propietari.

S’ha de tenir present que el subarrendatari estarà vinculat tant pel contracte signat entre ell i el subarrendador, com pel contracte vigent entre el propietari i l’arrendatari, en el qual ell no n’és part, per la qual cosa recomanem adjuntar una còpia del contracte d’arrendament en el contracte de subarrendament.

Fiscalment, és important tenir en compte dos aspectes: pel què implica al subarrendador, aquest haurà de tributar per la quantitat que cobri en concepte de subarrendament com a rendiment del capital mobiliari, que s’integrarà dins de la renda general (i no dins de la renda de l’estalvi). I pel què implica al subarrendatari, aquest no es podrà desgravar el lloguer en concepte d’habitatge habitual.

Comparteix aquesta entradaShare on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Email this to someonePrint this page