Selector idioma
Serveis – particulars
Dret familia
 • Separacions i divorcis
 • Extinció unions estables de parella
 • Testaments i herències
 • Reclamacions de llegítimes i llegats
 • Incapacitacions
 • Nomenaments de tutors/curadors
entitats financeres
 • Participacions preferents
 • Deute subordinat
 • Clàusules hipotecàries abusives
 • SWAPPS
 • Refinançaments
immobles
 • Arrendaments rústics i urbans
 • Desnonaments per manca de pagament i extinció del contracte
 • Procediments hipotecaris
 • Contractes de compravenda de béns immobles i altres béns
 • Permutes, declaracions d’obra nova, divisió en règim de propietat horitzontal
 • Procediments de remoció de càrregues registrals
 • Procediments de represa del tracte successiu
 • Expedients de cabuda
 • Servituds i llindars
 • Relacions de veïnatge
Propietat horitzontal
 • Constitució de comunitats de veïns
 • Resolució de conflictes
 • Reclamacions de quotes impagades 
Dret penal
 • Delictes contra la seguretat en el trànsit: alcoholèmies, lesions, …
 • Delictes contra la seguretat dels treballadors
 • Danys
 • Robatoris, furts, apropiacions indegudes, estafes
 • Delictes contra l’honor (calúmnies, injúries)
 • Delictes contra la intimitat i la pròpia imatge
 • Delictes contra la llibertat sexual i contra les relacions familiars
 • Violència domèstica
 • Faltes
 • Delictes contra la llibertat
dret adm
 • Contractació pública
 • Expropiacions
 • Subvencions i ajudes
 • Procediments administratius i contenciosos administratius
Dret laboral
 • Acomiadaments i conciliacions
 • Reclamacions de quantitat
 • Tramitació d’incapacitacions
 • Recàrrec de prestacions
 • Expedients de regulació d’ocupació (ERO)
 • Reclamacions per accidents
Urbanisme
 • Planejament
 • Convenis urbanístics
 • Gestió urbanística
 • Llicències
cotxa avariat
 • Obligacions i contractació civil
 • Reclamacions de quantitat per deutes
 • Drets de la persona i tutela del dret a l’honor i a la pròpia imatge
 • Responsabilitat civil
 • Reclamació per danys i lesions
 • Accidents de trànsit

Formulari de contacte

El vostre nom i cognom (obligatori)

Telèfon (obligatori)

El vostre e-mail (obligatori)

Detalleu la vostra consulta