Selector idioma
Una solució per a les societats sense activitat ni actiu

Una solució per a les societats sense activitat ni actiu

6 anys arxivat 0 1095

Fins fa uns mesos aquelles societats que no comptaven amb un actiu suficient per a procedir a la satisfacció dels passius existents i posar fi a les operacions de liquidació, quedaven atrapades en uns llimbs jurídics perquè aquestes no podien extingir-se. No podien fer-ho perquè no complien amb els requisits exigits per Text Refós de la Llei de Societats de Capital i el Reglament del Registre Mercantil, donat que no complien amb els creditors. És a dir, no podien procedir a la satisfacció dels passius per manca d’actiu suficient. Aquest bloqueig es va resoldre l’agost passat arran d’una resolució del de Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN). Aquest organisme va rectificar la decisió del Registre Mercantil de Pontevedra de no inscriure l’escriptura d’extinció d’una societat que es trobava en aquesta situació de bloqueig. La DGRN va resoldre que la cancel·lació dels assentaments registrals referits a la societat no perjudicaria

Llegir més

El lloguer d’un habitatge comporta el pagament de Impost de Transmissions Patrimonials

6 anys arxivat 0 5036

L’arrendament d’immobles està sotmès a l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics documentals, en modalitat “transmissions patrimonials oneroses (TPO)”, d’acord amb el què estableix la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, la qual va aprovar la modificació del tipus de gravamen del ITP-AJD, en la modalitat de Transmissions Patrimonials Oneroses (TPO), aplicable als contractes d’arrendament de béns immobles no subjectes a IVA. És a dir, queden totalment exclosos de TPO els contractes d’arrendament de locals comercials o vivendes per a ús d’oficina o despatx, o l’arrendament de vivenda quan l’arrendatari es una empresa o professional. QUÈ CAL SABER? IDEES BÀSIQUES: I.- L’obligat al pagament del citat impost és l’arrendatari (qui paga el lloguer), esdevenint l’arrendador en responsable subsidiari del pagament del tribut si ha rebut el primer termini de la renta sense exigir a l’arrendatari la justificació de que ha realitzat el pagament

Llegir més

El divorci davant de notari per a parelles sense fills serà més barat

6 anys arxivat 0 1172

El Parlament de Catalunya ha aprovat aquesta setmana una bonificació de l’impost d’actes jurídics documentats que agilitzarà les separacions amistoses que facin davant de notari les parelles sense fills o amb fills majors d’edat. La mesura suposa l’eliminació de l’impost que va entrar en vigor amb la llei de jurisdicció voluntària, que va autoritzar els notaris a firmar divorcis sense necessitat d’acudir a la via judicial. La llei va entrar en vigor el juliol de l’any passat. El tribut que ara quedarà exempt de pagament gravava l’1,5% del valor del patrimoni que es transferia entre cònjuges fruit de la separació. La informació la publicava aquesta setmana el diari La Vanguardia. A l’article s’explica que l’any passat els van notaris van escripturar 651 divorcis. Molts eren de parelles sense propietats i que no havien d’abonar aquest impost. L’exempció d’aquest impost fa preveure que la via judicial es veurà alliberada d’un nombre important d’afers que fins

Llegir més

Ni llogar cotxe ni viatjar per Europa durant la renovació del carnet de conduir

6 anys arxivat 0 969

Durant el temps que la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre triga a remetre el permís de conduir renovat (un termini que és aproximadament d’un mes) els conductors no poden llogar cotxes ni tampoc circular per Europa, ja que els documents provisionals que expedeix la Dirección General de Tráfico no son reconeguts ni per les empreses de lloguer, ni tampoc per les autoritats de trànsit europees. El tema l’ha denunciat l’entitat Automovilistas Europeos Asociados (AEA), que ha sol·licitat al Ministeri de l’Interior que arbitri de forma urgent una solució que garanteixi en tot moment la lliure circulació dels automobilistes de l’Estat, “limitada avui per un problema burocràtic de l’administració espanyola”, reconeix AEA. L’entitat ha intentat  buscar solucions a aquest greu problema mitjançant l’obtenció del Permís Internacional de Conduir, que expedeixen a l’acte les direccions provincials de Trànsit. No obstant això, des del març de 2011, aquesta solució ja no és possible, perquè aquest document només és

Llegir més

Insults i amenaces via Whatsapp. Assetjament i ciberassetjament

6 anys arxivat 0 1244

El cas de la nena de vuit anys que va patir agressions per part de companys de l’escola a les illes Balears ha posat de manifest un dels casos més dolorosos que s’han conegut d’assetjament. La nena hauria estat agredida per una dotzena de companys més grans que ella, d’entre 12 i 14 anys. A banda de la responsabilitat que se’n pugui dirimir, l’assetjament escolar és un problema que pot fer la vida impossible a qui el pateix i pot generar greus seqüeles. Un estudi del passat mes de setembre alerta que el Whatsapp és una de les vies per les quals arriben els insults i les amenaces, i les víctimes son en la seva majoria les noies. El treball es titula I Estudio sobre ciberbullying según los afectados i el van elaborar les fundacions ANAR i Mútua Madrileña. Segons aquest estudi, el ciberassetjament afecta en un 70% les noies davant d’un 29,8% de nois mentre altres tipus

Llegir més

El Suprem fixa doctrina sobre la devolució de diners anticipats per la compra d’una vivenda

6 anys arxivat 0 949

El Tribunal Suprem (TS) ha reconegut recentment la possibilitat dels compradors de fer marxa enrere en l’adquisició de la vivenda quan el termini de lliurament superi el temps previst en el contracte. El tema es tracta en profunditat en un article del diari Expansión. La sentència del TS del passat mes de setembre dóna la raó al comprador d’una vivenda que exigia la devolució de totes les quantitats lliurades a compte del preu de la casa perquè l’entitat venedora no va complir amb la seva obligació de lliurar-la en el termini previst. El termini acabava a finals d’agost de 2008, però la vivenda no estava acabada. Aquesta no és la primera vegada que el Suprem es pronuncia en aquesta línia. En una altra sentència ja havia reconegut el dret d’un comprador a fer marxa enrere en l’adquisició d’una vivenda. D’aquesta manera rectificava el criteri utilitzat fins llavors en el sentit que, el compliment

Llegir més

Comencen a imposar sancions a societats que no presenten els comptes anuals

6 anys arxivat 0 1086

L’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC) està començant a imposar sancions a les societats que no han dipositat els els comptes anuals. Les sancions, que oscil·len entre els 1.200 i els 60.000 euros per cada any del qual no se n’hagin dipositat els documents, poden arribar fins als 300.000 euros en el cas que la societat facturi més de 6 milions d’euros. El blog Economist & Jurist informa d’aquesta qüestió en un article que us  aconsellem avui i que és del màxim interès per a les empreses. A l’article subratllen que si els compte anuals es presenten abans de l’inici del procediment del sancionador, la multa serà mínima. A l’article també es destaca que la no presentació dels comptes anuals suposarà el tancament del Registre un cop hagi passat un any des del tancament de l’exercici social i l’incompliment persisteixi. Això implica que no es permetrà inscriure cap document

Llegir més

Existeixen els contractes prematrimonials a l’Estat espanyol?

6 anys arxivat 0 1411

El trencament de l’arxifamosa parella de Hollywood formada per Brad Pitt i Angelina Jolie, a banda de la pura xafarderia, ha posat sobre la taula especulacions sobre xifres milionàries que implica aquest divorci. El tema serveix per encetar un debat sobre els contractes prematrimonials. El blog de l’emissora de ràdio Cadena Ser publicava fa uns dies un article en el que posa el focus en l’existència de contractes prematrimonials a l’Estat espanyol. Indemnitzacions per infidelitat?, clàusules de trencament, xifres milionàries per cada any de casats o per cada fill. Al nostre país també existeixen, però amb alguns matisos. S’anomenen capitulacions matrimonials o també acords prematrimonials. Es poden signar tant abans com després del matrimoni i estalbeixen un règim econòmic específic, l’elecció de la custodia dels fills. No obstant, a l’Estat no hi ha gaire tradició en aquesta matèria. L’article 1323 del Codi Civil diu que els cònjuges poden celebrar entre sí qualsevol tipus de contracte,

Llegir més

L’anul·lació judicial del POUM de Vic obre un gran debat

6 anys arxivat 0 2947

L’anul·lació judicial del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Vic (POUM) ratificada recentment pel Tribunal Suprem ha obert un debat i també una considerable incertesa sobre futur urbanístic de la ciutat. L’anul·lació comporta, de facto, el manteniment de la vigència del l’anterior Pla General d’Ordenació Urbana de Vic, redactat l’any 1981, uns temps llunyans i amb una realitat social, econòmica i territorial totalment diferent al Vic de 2016. La situació ha generat molta incertesa, d’una banda als promotors per a poder continuar treballant i de l’altra també als veïns que comptaven poder fer determinades obres que ara, amb l’anul·lació del pla, no estarien permeses i que per tant, s’hauran de suspendre llicències. La sentència rebutja les al·legacions presentades per l’Ajuntament i la Generalitat, tal com ja havia havia fet el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i reafirma que hi ha defectes formals en el procediment. També detecta que el sector que ocupava

Llegir més

El 84% de les demandes de conciliació son per la cura dels fills i les presenten dones

6 anys arxivat 0 1210

El Consell General del Poder Judicial va presentar un estudi la setmana passada sobre 1.348 sentències que fan referència a l’exercici de drets de conciliació i del que es desprèn que a l’Estat espanyol es tracta d’un aspecte que afecta principalment les dones. Es tracta d’un estudi elaborat per la Universitat de Saragossa i analitza en profunditat 409 sentències dictades entre 2010 i 2012. En el 78% de les sentències, es tracta de conflictes relacionats amb la reducció de jornada per tenir cura dels fills (25,4%), llicències per maternitat (14,94%), qüestions de lactància (21,65%) i aspectes relacionats amb l’embaràs (14,2%). Només en un 5,6% el problema tractava sobre permisos de paternitat. En aquest sentit, el 84% de les persones demandants eren dones, enfront del 16% d’homes. Quan es tracta d’excedències per la cura dels fills, el 95,6% dels recursos els impulsen les dones. En aquest sentit el CGPJ admet que és

Llegir més